Åpenhetsloven

Agnes Takstolfabrikk AS skal fremme en bedriftskultur som kjennetegnes ved respekt og omtanke for miljøet, andre mennesker og deres eiendom. Vi skal alltid opptre på en måte som inngir tillit både i samarbeid med kolleger, leverandører, kunder og andre forretningsforbindelser.
Vi har etablerte rutiner og god oversikt over hvilke varer og leverandører som har miljøsertifikater. Vi stiller også krav til leverandørene om å oppfylle våre etiske retningslinjer. Vår drift omfatter ikke egenimport av produkter.

Agnes Takstolfabrikk AS har forpliktet seg til å opptre i henhold til åpenhetsloven og har i den anledning etablert retningslinjer for ansvarlighet. Bedriften gjør følgende som et ledd i dette arbeidet:

  • Kartlegger faktiske og mulige konsekvenser for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, f.eks. holde oversikt over hvem bedriften handler med, for å se om noen av leverandørene faller inn under typiske risikogrupper. 
     
  • Ved å utføre aktsomhetsvurderinger, undersøker Agnes Takstolfabrikk om leverandørene har gjort samme kontroll og vurderinger ang. menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold hos sine leverandører som Agnes Takstolfabrikk selv har gjort. 
     
  • Har søkelys på å følge opp negative konsekvenser eller vesentlige risikoer som ev. måtte dukke opp i arbeidet med aktsomhetsvurderinger.
     

Agnes Takstolfabrikk har foreløpig ikke avdekket negative konsekvenser eller funnet risikogrupper i sin gjennomgang av aktsomhetsvurderinger og har derfor ikke igangsatt konkrete tiltak. Dersom Agnes Takstolfabrikk ev. avdekker slike funn, forplikter bedriften seg til å iverksette generelle tiltak for å redusere eller fjerne risiko samt iverksette tiltak rettet mot prioriterte områder. Eksempler på dette kan hhv. være å forhandle om kontraktsvilkår som reduserer risiko i alle kontrakter og rette opp eller stanse aktivitet der bedriften bidrar til alvorlige/hyppige menneskerettighetsbrudd. 

 

Informasjonsplikt


Du og alle har ved skriftlig forespørsel rett fra 1. juli 2022 på informasjon om hvordan vi håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser generelt og for enkelt-varer eller tjenester.

For spørsmål rundt Agnes Takstolfabrikk sitt arbeid med åpenhetsloven, kan man sende e-post til følgende adresse: apenhetsloven@pretak.no